Upute i uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana Euroadria Tours d.o.o.

Uvodne napomene:

Ove upute i uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana/Putovanja sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera koji su sklopljeni između Euroadria Tours d.o.o. i putnika/ugovaratelja koji se prijavljuje za Putovanje. Kao voditelj poslova Euroadria Tours d.o.o. zapošljava Ivanu Haklička,

1. Prijave i ugovaranje

Putnik se za putovanje koje organizira i nudi Euroadria Tours d.o.o. može prijaviti u poslovnici Euroadria Tours d.o.o. , telefonom, telefaksom, mailom i drugim sredstvima daljinske komunikacije te kod drugih ovlaštenih agenata. Potpisivanjem ugovora, vouchera, prijavnice za putovanje, potvrdom aranžmana elektronskom poštom, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice, putnik u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije putovanja koje je prethodno pažljivo proučio. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drugačije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka putovanja osim ako u programu nije drukčije navedeno (izuzetak je obročno plaćanje).

2. Cijena i sadržaj aranžmana

Cijena aranžmana uključuje one usluge navedene na programu pod „Cijena uključuje“ te može sadržavati i razne pristojbe što je na programu posebno istaknuto. Cijena aranžmana ne uključuje one usluge koje su kao takve posebno na programu i navedene pod „Cijena ne uključuje“ s napomenom da se neke od fakultativnih usluga mogu unaprijed ugovoriti te će biti evidentirane u Ugovoru o putovanju.

3. Pravo na povišenje cijene i pravo na otkaz zbog povišenja cijena

Cijene svih putovanja temeljene su na odnosu vrijednosti kune i stranih valuta. Euroadria Tours d.o.o. ima pravo povisiti cijenu aranžmana najkasnije 20 dana prije početka putovanja, u slučaju da je došlo do promjene tečaja ugovorene (dogovorene) valute, do povećanja troškova i pristojbi koji utječu na cijenu putovanja. Ugovorna strana putovanja ili putnik ima pravo raskinuti ugovor o putovanju ako je poskupljenje veće od 10%. U tom slučaju ima pravo na povrat uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete i na eventualne troškove vize, osiguranja, cijepljenja i slične troškove. Ne otkaže li putnik osobno dolaskom na prodajno mjesto Euroadria Tours d.o.o ili pismenim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. Objavljene cijene rezultat su ugovora Euroadria Tours d.o.o s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi.

4. Popusti za djecu i druge pogodnosti

Molimo da obratite pozornost na popuste za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno prikazane kod opisa aranžmana.

5. Putna dokumentacija

Putni dokumenti biti će Vam predani najkasnije 5 do7 dana prije polaska na put (ovisno o odgovornom organizatoru), ukoliko nije drugačije navedeno na programu. Putnik je dužan prilikom prijave dati sve podatke o svim suputnicima putovanja koje prijavljuje. Podaci moraju u cjelosti biti usklađeni s podacima u služebnim ispravama koje su putnici dužni imati sa sobom, a prema pravilima svake pojedine države. U slučaju da pogrešni podaci uzrokuju kašnje, dodatne troškove ili prekid putovanja, za sve nastale troškove sebi i putnicima odgovara sam putnik.

6. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni kapaciteti u programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi.

7. Smještaj u sobe/apartmane

Raspored sobe/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih oblika, prihvatit će bilo koju službeno registriranusmještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Smještaj u sobi najčešće nije moguć prije 14 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se najčešće moraju napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno.

8. Troškovi dodatnih usluga i ponuda na upit izvan objavljenih programa

Ukoliko putnik podnese zahtjev za dodatne usluge isti se posebno dogovaraju te će Euroadria Tours d.o.o. navesti ako je potrebna garancija plaćanja.

9. Odustajanje od putovanja

a) Ukoliko ugovaratelj ili putnik otkaže aranžman za Hrvatsku, Euroadria Tours d.o.o od ukupne cijene aranžmana na ime naknade štete zadržava sljedeći iznos:
do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn, 29 - 22 dana prije polaska 25% cijene aranžmana, 21 - 15 dana prije polaska 50% cijene aranžmana,
14 – 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana, 7 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana, nakon polaska 100% cijene aranžmana.
b) ukoliko ugovaratelj ili putnik otkaže aranžman za putovanje izvan Hrvatske, Euroadria Tours d.o.o od ukupne cijene aranžmana na ime naknade štete zadržava sljedeći iznos: do 60 dana prije putovanja 10% cijene aranžmana, 60 - 46 dana prije putovanja 20% cijene aranžmana, 45-31 dana 50% cijene aranžmana, 30-16 dana prije putovanja 80% cijene aranžmana, 15 dana prije polaska 100% cijene aranžmana, nakon polaska 100% cijene aranžmana.
c) ukoliko ugovaratelj ili putnik otkaže aranžman za krstarenje, Euroadria Tours d.o.o od ukupne cijene aranžmana na ime naknade štete zadržava sljedeći iznos: do 60 dana prije početka putovanja 20% cijene aranžmana, 60 – 46 dana 40% cijene aranžmana, 45-31 dan 60% cijene aranžmana, 30-16 dana 80% cijene aranžmana te 15 dana prije putovavanja 100% od cijene aranžmana, nakon polaska 100% cijene aranžmana.
Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete, Euroadria Tours d.o.o zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja putovanja ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. U slučaju da putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Euroadria Tours d.o.o će primijeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti. Ukoliko za neke programe i aranžmane vrijede posebni uvjeti, Euroadria Tours d.o.o će ih navesti prilikom ugovaranja te se isti i primjenjuju. Usmeni otkaz Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik je dužan potvrditi u pisanim obliku bilo dopisom, telefaksom ili e-mailom. Ako putnik ne potvrdi usmeno priopćeni otkaz u pisanom obliku, smatrat će se da nije otkazao putovanje. Ako putnik na vlastiti zahtjev, prekine putovanje koje je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog povratka u mjesto polaska.

10. Osiguranje od rizika otkaza

Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva. Nepredviđene zapreke kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo sukladno svojim uvjetima. U slučaju otkazivanja putovanja ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza i usluge rezervacije, unatoč tome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ukoliko putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih zapreka Euroadria Tours d.o.o zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u točki 9. Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja.

11. Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje prtljage i zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu

Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod Euroadria Tours d.o.o, pri čemu Euroadria Tours d.o.o djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

12. Otkaz putovanja od strane Euroadria Tours ili promjena programa

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, Euroadria Tours d.o.o zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 5 dana prije početka putovanja. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa/aranžmana. Euroadria Tours d.o.o zadržava pravo potpune i djelomične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći. Euroadria Tours d.o.o zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja, kao što su neki od njih: promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji, vremenske (ne)prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Ukoliko Euroadria Tours d.o.o otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.

13. Putne isprave

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Euroadria Tours d.o.o, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Euroadria Tours d.o.o pretrpio dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi putnik. Ako je za neko putovanje potrebna viza, Euroadria Tours d.o.o može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu. Euroadria Tours d.o.o nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

14. Devizni i carinski propisi

Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima
borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.

15. Zdravstveni propisi

Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti te je putnik obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.

16. Prtljaga


Prijevoz prtljage zrakoplovom određuje zrakoplovni prijevoznik te višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima te Euroadria Tours d.o.o ne odgovara za krađu ili oštećenje prtljage.

17. Reklamacije

Putnik se za nepravilnosti i reklamacije mora pritužiti prvo na licu mjesta davatelju usluga (hotel, apartman i slično, voditelju putovanja, predstavniku organizatora putovanja ili neposrednom izvođaču usluga). U slučaju da se reklamacija može riješiti na licu mjesta, a putnik se nije pritužio na nepravilnosti na licu mjesta, podrazumijeva se da se putnik slaže s tom uslugom i time je izgubio pravo na ulaganje kasnijih reklamacija sa zahtjevom za smanjenje cijene usluge, odnosno isplate štete. Euroadria Tours d.o.o neće razmatrati reklamacije ako putnik nije priložio kopiju pismene reklamacije koje je uložio na licu mjesta. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu putnik mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Euroadria Tours d.o.o takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Euroadria Tours d.o.o. je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora po «Akcija sistemu» putnik nema pravo prigovora na smještaj. Putnik i Euroadria Tours d.o.o će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda Dubrovniku. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

18. Obveze Euroadria Tours d.o.o.

Euroadria Tours d.o.o je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Euroadria Tours d.o.o je dužan putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman/putovanje te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Euroadria Tours d.o.o će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način osim u slučaju “više” sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće, Euroadria Tours d.o.o će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Euroadria Tours d.o.o nije dužan pružati usluge izvan ovih Uvjeta. Euroadria Tours d.o.o ne odgovara za eventualne pogreške u tisku te će ugovaratelja/putnika o istom obavijestiti čim ih primjeti.

19. Obveze putnika

Putnik je dužan pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim objektima, odnosno sredstvima prijevoza i svojim postupcima ne onemogućavati nesmetano odvijanje Programa putovanja kao i ne ugrožavati prava ostalih putnika u korištenju usluga Euroadria Tours d.o.o. U slučaju da Putnik svojim ponašanjem uzrokuje štetu davatelju usluge u smještajnom objektu ili sredstvu prijevoza odnosno onemogućava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja dužan je takvu štetu odmah otkloniti odnosno nadoknaditi oštećenom pri čemu je u obvezi surađivati s davateljem tih usluga i Euroadria Tours d.o.o. Ako Putnik ugrožava redovno i nesmetano odvijanje Programa putovanja, Euroadria Tours d.o.o osim prava na naknadu štete ima pravo prekinuti putovanje, u kojem slučaju će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev Putnika pri čemu Euroadria Tours d.o.o nije dužan snositi troškove povratka na mjesto polaska. Ako je u slučaju opisanom u prethodnom stavku ove točke Putnik maloljetna osoba odnosno dijete, roditelj je dužan prihvatiti povratak djeteta kući odnosno doći po svoje dijete, o vlastitom trošku.

20. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogudnosti ili stečaja Euroadria Tours d.o.o, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije
za putovanje trebaju kontaktirati osiguravatelja Allianz osiguranje kod kojeg Euroadria Tours d.o.o ima ugovorenu Policu osiguranja od odgovornosti te je broj police naveden na svakom Ugovoru o putovanju.

21. Osiguranje od odgovornosti

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Euroadria Tours d.o.o ima s osiguravateljem sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem,
djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na Putovanje.

22. Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno te su isti potrebni u procesu realizacije tražene usluge te će Euroadria Tours d.o.o postupati sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.
Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja osobni podaci proslijediti de se osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvati de se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik daje privolu da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Euroadria Tours d.o.o.

23. Akcijska putovanja, Last minute i „Fortuna“ putovanja

Putnik koji je zaključio ugovor o organiziranju putovanja kao „Akcija“, „Last minute“ (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovor kod kojeg ime objekta u kojem boravi Putnik doznaje tek po dolasku u destinaciju „Fortuna“ tada prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne
činjenice na koje Organizator ne može utjecati, a Ugovaratelj je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga Ugovaratelj niti Putnik nemaju
pravo prigovora prema organizatoru. Euroadria Tours d.o.o jamči isključivo kategoriju objekta (prema službenoj kategorizaciji te države) i vrstu izabrane usluge.

ZAVRŠNE ODREDBE

Upute i uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana stupaju na snagu dana 1. siječnja 2018. godine.
Nadzor nad poslovanjem agencije obavlja turistička inspekcija ministarstva turizma.

 

Obavijest